مُحَمَّد (ص) -4- پسر انسان

15. يا أَهْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَکُمْ کَثيرًا مِمّا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ کَثيرٍ قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبينٌ

اي اهل کتاب! پيامبر ما، که بسياري از حقايق کتاب آسماني را که شما کتمان مي‏کرديد روشن مي‏سازد، به سوي شما آمد؛ و از بسياري از آن، صرف نظر مي‏نمايد. از طرف خدا، نور و کتاب آشکاري به سوي شما آمد.

16. يَهْدي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْديهِمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقيمٍ

خداوند به برکت آن، کساني را که از خشنودي او پيروي کنند، به راه‏هاي سلامت، هدايت مي‏کند؛ و به فرمان خود، از تاريکيها به سوي روشنايي مي‏برد؛ و آنها را به سوي راه راست، رهبري مي‏نمايد.

18

50. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων ὄψει

Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.

…عیسی [به برتلوما] پاسخ داد: «چون گفتم  تو را زیر درخت انجیر دیدم،به من ایمان می آوری؟!! تو چیزهایی بزرگتر از این خواهی دید.»

51. καὶ λέγει αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου

And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.

و ادامه داد: «با قطعیت می گویم: آسمان (بهشت) را خواهی دید که باز می شود و فرشتگان خدا بر پسر انسان نازل خواهند شد.

خواندن ادامه مطلب

مُحَمَّد (ص) -3- تسلی دهنده

6. وَ إِذْ قالَ عيسَي ابْنُ مَرْيَمَ يا بَني إِسْرائيلَ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْکُمْ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبينٌ

و هنگامي که عيسي بن مريم گفت: «اي بني اسرائيل! من فرستاده خدا به سوي شما هستم در حالي که تصديق‏ کننده کتابي که قبل از من فرستاده شده مي‏باشم، و بشارت ‏دهنده به رسولي که بعد از من مي‏آيد و نام او احمد است!» هنگامي که او [= احمد] با معجزات و دلايل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: «اين سحري است آشکار»!

قرآن کریم. سوره ی صف

ALI_9198

5. νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με Ποῦ ὑπάγεις

"But now I am going away to Him who sent Me, and not one of you asks Me, Where are You going?'

اما اکنون، من به سوی آن کسی باز می گردم که مرا فرستاده؛ و هیچ یک از شما نپرسید که "به کجا می روی؟"

6. ἀλλ' ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν

Yet, because I have spoken these things to you, sorrow has filled your heart.

پس به خاطر سخنانی که یه شما گفتم، دل هایتان را غم و اندوه انباشت.

7. ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς

Nevertheless, I am telling you the truth. It is for your benefit that I go away, because if I don't go away the Counselor [Helper / Advocate / Helper] will not come to you. If I go, I will send Him to you.

اما من به شما حقیقت را می گویم. رفتن من به نفع شماست، چرا که اگر من نروم، آن تسلی کننده (فارقلیط) به سویتان نخواهد آمد. اگر من بروم، او را به سویتان راهی خواهم کرد.

8. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·

When He comes, He will convict the world about sin, righteousness, and judgment:

هنگامی که او بیاید، جهان را درباره گناه، نیکو کاری و قضاوت، ملامت خواهد کرد.

13. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀληθείαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν

When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own, but He will speak whatever He hears. He will also declare to you what is to come.

زمانی که او، روح حقیقت، بیاید شما را تماما به سوی حقیقت رهنمون خواهد شد. چرا که او از سوی خویش سخن نمی گوید و تنها چیزی را می گوید که می شنود. او همچنین به شما از چیزی که خواهد آمد خبر می دهد.

14. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν

He will glorify Me, because He will take fromwhat is Mine and declare it to you.

او مرا تجلیل می کند چرا که از چیزی که از آن من است می گیرد و به شما خبر می دهد.

خواندن ادامه مطلب