اطلاعیه ی شاید موقت

پ.ن. سلام

داستان این وبلاگ هم (مثل همه ی داستان های دیگر دنیا) به سر رسید؛ حداقل فعلا. ناگزیرم که وقفه ای (کوتاه، بلند یا همیشه گی) ایجاد کنم و احتمالا دلیلم (شاید هم بهانه ام) مشغله است و نداشتن وقت و… . این تجربه هم برای من تجربه خوب و جالبی بود و قبل از هر کس دیگری، کار برای خودم برکت هایی داشت؛ خواه هدفش محقق شده باشد یا نه.

امیدوارم در آینده یا خودم وقت اضافه ی زیادی داشته باشم و یا کس دیگری پیدایش بشود که بتوانم با دلی آرام و قلبی مطمئن سکان این وبلاگ را در دستش بگذارم (یکی این در نوشابه رو ازم بگیرهو چرخ این وبلاگ دوباره بچرخد (به صحت و سلامت ان شاء الله)؛ چرا که هنوز موضوعات بسیار زیادی از لیست موضوعات پیشنهادیمان مانده بود که کار نشده باقی ماندند و به نظرم حیف است اگر که کار نشوند.

البته کار دیگری هم می شود کرد: اگر کسی از دوستان وقت اضافه دارد و سرش برای این کارها درد می کند یا می خواهد تجربه ای از این جنس داشته باشد گوی و میدان (با کمال میل) در اختیارش است.

 

پ.ن. اینجا بسته نشده! آرشیو سر جایش هست و نظرات هم تایید خواهند شد. فقط به روز نمی شود مگر اینکه فرجی حاصل شود.

پسر انسان:1

50. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων ὄψει

Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.

…عیسی [به برتلوما] پاسخ داد: «چون گفتم  تو را زیر درخت انجیر دیدم، به من ایمان می آوری؟!! تو چیزهایی بزرگتر از این خواهی دید.»

51. καὶ λέγει αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου

And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.

و ادامه داد: «با قطعیت می گویم: آسمان (بهشت) را خواهی دید که باز می شود و فرشتگان خدا بر پسر انسان نازل خواهند شد.

***

پ.ن. انجیل یوحنا؛ فصل اول

متن یونانی از Stephanus Textus Receptus 1550

متن انگلیسی از نسخه King James